Module 1

กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • 5 หัวข้อเรียน
 • จำนวนหัวข้อทั้งหมด : 10
 • ความคืบหน้า : 10/10
เนื้อหา

Module 2

รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด

 • 6 หัวข้อเรียน
 • จำนวนหัวข้อทั้งหมด : 12
 • ความคืบหน้า : 12/12
เนื้อหา

Module 3

การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน

 • 7 หัวข้อเรียน
 • จำนวนหัวข้อทั้งหมด : 18
 • ความคืบหน้า : 18/18
เนื้อหา

Module 5

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 • 6 หัวข้อเรียน
 • จำนวนหัวข้อทั้งหมด : 25
 • ความคืบหน้า : 25/25
เนื้อหา

ขอแสดงความยินดี

ท่านได้ผ่านการอบรมออนไลน์ "หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์