วิทยากร/คณะทำงาน


วิทยากร

Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภ้ทร์เตชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • อ.ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก

Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด

 • รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภ้ทร์เตชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน

 • ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 • ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
 • นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
 • พันเอก(พิเศษ)นเรศฐากูล โกรา ผู้ก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทย
 • นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด

 • ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผ.อ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • ดร.รุ่งทวี พรรณนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง(จรุงราษฎร์พัฒนา)
 • นายกิตติศักดิ์ แสงทอง รอง ผ.อ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • นายปรีชา นาคสิริ ผอ.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
 • นายพร้อมกูล อนิสสิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
 • นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสสรณ์)
 • นางสาวสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชบรย
 • นายวันชัย ทันสมัย ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
 • ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย
 • นางสาวจิรนุช บุญสิน ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคา
 • นายชยกฤษพงศ์ โกมุทธานุสรณ์ กรรมการสถานศึกษา ร.ร.เพรักษมาตรวิทยา
 • นายมงคล อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 • นางสาวปริณดา สินเธาว์ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • คุณครูภาณุพงษ์ คำพาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี

Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 • นายสันติสุข สันติศาสนสุข ข้าราชการบำนาญ สพฐ.
 • พญ.ภัทราภรณ์ กินร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 • อ.วิภา เกตุเทพา ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

คณะทำงาน สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

 • นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการ
 • หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ ข้าราชการบำนาญ
 • นายสุพพัต หีบโอสถ ผู้อำนวยการส่วนประสานการป้องกันยาเสพติด 
 • นางสาวพจนีย์ สาริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 • นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 • นางสาวสุพริกา ประพฤติตรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 • นางสาวฐิตาภรณ์ กันศรีเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 • นางสาวณัฐยา โชติแสงสังข์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน