Module 4

การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด

               สถานศึกษาหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรงเรียน เป็นสถาบันทางสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามีศักยภาพ และความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สถานศึกษาจึงต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านการพัฒนา และการปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนทุกคน

               เพื่อให้สถานศึกษา มีความปลอดภัยจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด สถานศึกษาแต่ละแห่ง จึงควรวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยง ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในสถานศึกษา ควรกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เท่าทันกับความซับซ้อน และความรุนแรงของปัญหา เครื่องมือต่างๆ การป้องกันและแก้ไขให้มีความพร้อมทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพียงพอที่จะใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ อีกทั้งทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ต้องผนึกกำลังและประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี 

รายชื่อวิทยากร
 

 • ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผ.อ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • ดร.รุ่งทวี พรรณนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง(จรุงราษฎร์พัฒนา)
 • นายกิตติศักดิ์ แสงทอง รอง ผ.อ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • นายปรีชา นาคสิริ ผอ.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
 • นายพร้อมกูล อนิสสิต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
 • นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสสรณ์)
 • นางสาวสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชบรย
 • นายวันชัย ทันสมัย ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
 • ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย
 • นางสาวจิรนุช บุญสิน ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคา
 • นายชยกฤษพงศ์ โกมุทธานุสรณ์ กรรมการสถานศึกษา ร.ร.เพรักษมาตรวิทยา
 • นายมงคล อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 • นางสาวปริณดา สินเธาว์ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
 • คุณครูภาณุพงษ์ คำพาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี

 

Module 4

บทนำ & Pre-Test

 • จำนวนหัวข้อ : 2
 • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

Module 4

บทที่ 1 บทนำ

 • จำนวนหัวข้อ : 1
 • ความคืบหน้า : 1/1
หัวข้อเรียนรู้

Module 4

บทสรุป & Post-Test

 • จำนวนหัวข้อ : 2
 • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์