เอกสารประกอบ


Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด


Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด


Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด


Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน