หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน


ระบบการเรียนออนไลน์


1. ผู้เข้าเรียน

ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ

2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนออนไลน์

โดยการกรอกข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด และวิธีการติดต่อผู้เรียน

3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 5 Module คือ

  • Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด
  • Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
  • Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด
  • Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด

4. การทดสอบ

ระบบจะทำการทดสอบความรู้ของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) ในแต่ละ Module ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับใด

5. การเรียนรู้

ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาทีละ Module ทีละบทเรียน ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ Power Point และเอกสาร ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำ หยุดเรียน หรือเรียนต่อเมื่อใดก็ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

เมื่อผู้เรียนศึกษาในแต่ละบทแล้ว ให้กด ส่งข้อมูล / บันทึกข้อมูลเข้าเรียน" ในทุกบทเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าเรียน จนครบเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร จำนวน ... ชั่วโมง

6. การจบหลักสูตร

ผู้เรียนจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post - Test) หลังจากการศึกษาแต่ละบทเรียน เกณฑ์ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป และต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์